U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vragenlijst verpleegkundige consultaties

Hartelijk dank voor uw interesse tot deelname aan dit onderzoek. 

Het KCE voert momenteel een verkennend onderzoek uit naar de implementatie van verpleegkundige consultaties in België. Binnen dit onderzoek willen we een actueel overzicht geven van wie op dit moment verpleegkundige consultaties uitvoert, hoe deze worden ingevuld, wat probleemgebieden zijn en welke hefbomen er nodig zijn voor een succesvolle implementatie. Momenteel bestaat dit overzicht in België niet. Het is dus van groot belang voor de valorisatie van uw werk dat u deze vragenlijst volledig invult. Op basis van dit onderzoek zal het KCE namelijk enkele adviezen formuleren die zullen worden voorgelegd aan de ministers bevoegd voor Volksgezondheid/Gezondheid en andere beleidsmakers.

Deze vragenlijst mag alleen worden ingevuld door verpleegkundigen die verpleegkundige consulten uitvoeren.

 

Wat is een verpleegkundig consult?

 • Het doel van een verpleegkundig consult is patiënten en hun omgeving vanuit een holistisch perspectief voorzien van informatie, advies, ondersteuning en/of opvolging. Dit consult dient evidence-based en autonoom te verlopen.
 • Het verpleegkundig consult wordt meestal uitgevoerd door een gespecialiseerde verpleegkundige met een doorgedreven klinische expertise en gevorderde competenties (bv. door verpleegkundig-specialisten, verpleegkundig-consulenten, onco-coaches, borstverpleegkundigen of gelijkaardige functies).
 • Verpleegkundige consultaties kunnen worden georganiseerd op basis van een duidelijke doorverwijzing van andere zorgverleners, op vraag van de patiënt en zijn/haar omgeving, of op eigen initiatief van de verpleegkundige die de consultatie uitvoert. Het verpleegkundig consult kan gepland, ad-hoc of hoogdringend gebeuren.
 • Het verpleegkundig consult kan voorkomen in verschillende vormen: face-to-face, telefonisch, videobellen, e-consulten, consulten aan bed, enz.

Het gaat dus niet om:

 • verpleegkundigen die één bepaald technisch onderzoek (bv. echografie) uitvoeren in opdracht van de arts;
 • verpleegkundigen die deel uitmaken van een multidisciplinair team maar geen leiderschapsrol opnemen of de consultatie niet geheel of gedeeltelijk autonoom uitvoeren;
 • een éénmalig verpleegkundig consult dat aangerekend kan worden door thuisverpleegkundigen (nomenclatuurcode: 429015);
 • verpleegkundigen die voornamelijk administratief en klinisch ondersteunende taken (bv. bloedafname) uitvoeren in de huisartsenpraktijk/eerstelijn. 

 

Wij vragen u slechts één vragenlijst per persoon in te vullen. Voel u echter wel vrij om de link van deze vragenlijst door te sturen naar betrokken collega’s.

Mogen wij u vragen om deze vragenlijst te verspreiden onder uw leden, medewerkers of collega’s die verpleegkundige consultaties uitvoeren? De vragenlijst is beschikbaar tot en met 12 februari. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. U kan het invullen van de vragenlijst onderbreken en deze later vervolledigen. De bevraging is volledig anoniem en enkel het onderzoeksteam heeft toegang tot de ingevulde vragenlijst.

Voordat u akkoord gaat met deelname aan dit onderzoek, vragen wij u om onderstaande informatie over de vertrouwelijkheid van uw gegevens te lezen en uw toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker van dit onderzoek via het volgende e-mailadres: Jens.Detollenaere@kce.fgov.be

Met vriendelijke groeten, Jens Detollenaere

 

 1. Vertrouwelijkheid van de gegevens

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, die op 25 mei 2018 in werking trad, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

U hebt het recht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan. Hiervoor kan u contact opnemen met het KCE, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan via Jens.Detollenaere@kce.fgov.be of via brief naar Jens Detollenaere, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij het KCE via kce_dpo@kce.fgov.be. Hij of zij zal u indien nodig meer informatie kunnen verstrekken over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Indien dit niet voldoende zou blijken, kan u een klacht indienen over de verwerking van uw gegevens bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of via contact@apd-gba.be

 1. Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard tot twee jaar na publicatie van het rapport.

 1. Verwerkingsdoel

Het doel van deze vragenlijst is om een actueel overzicht te krijgen over wie op dit moment verpleegkundige consultaties uitvoert, wat de probleemgebieden zijn en welke taken worden uitgevoerd.

 1. Toestemmingsverklaring

Hierbij verklaar ik dat ik schriftelijk en op een voor mij begrijpelijke wijze ben ingelicht over de aard, de methode en het doel van deze vragenlijst.

Ik ga akkoord met deelname aan deze studie.

Ik begrijp dat ik mij op elk moment kan terugtrekken uit dit onderzoek tot op het ogenblik dat de gegevens in de database worden bewaard zonder dat ik hiervoor een verklaring hoef af te leggen en zonder dat dit op enigerlei wijze gevolg zal hebben voor mij.

Ik begrijp dat mijn gegevens vertrouwelijk zullen worden ingezameld en geregistreerd, en dat de hoofdonderzoeker de vertrouwelijkheid ervan garandeert.